Tag Archives: Văn 9

Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN. – Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống… của con người. – Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận là phải làm sáng tỏ các vấn đề , […]